ReadyPlanet.com


พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐม


 

ท่านทั้งหลาย คงยังไม่ลืมพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย นะครับ ตั้งแต่สมเด็จพระปัจเจกองค์ปฐม ลงมา

 

 ประวัติการสร้าง

 

       

 

 

 
“พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น"

 

 

 

 

 

โดย ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

 

 
(อ้างอิงข้อมูลจาก คณะทานบารมี)
 
   
 
บทนำลำนำธรรม
 
 
 
 
ความดีอันบริสุทธิ์ของมหาบุรุษที่มีความกล้าที่จะแสวงหาเส้นทางหลุดพ้นออกจากวัฎฎะ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สงสารนี้ ที่ทรงจะค้นหาเส้นทางโดยลองผิดลองถูกเวียนว่ายตายเกิดมานับครั้งไม่ถ้วนนั้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นกัปจนเริ่มเข้ารูปเข้ารอยและกว่าจะเข้มข้นถึงที่สุด ทรงใช้การบำเพ็ญ
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบารมีตอนท้าย
 
 
 
 
 
 
เพียรค้นหา
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เลือดตาแทบกระเด็นในแต่ละภพละชาติถึง ๒๕ อสงไขยและเศษอีกแสนมหากัป จึง
 

 
 
 
สำเร็จลงมาตรัสรู้เป็น “องค์สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้า” พระองค์แรกของโลกธาตุ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติ
พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น
 


สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น

 

 

 

 

ทรงได้ตั้งจิตอธิฐานปรารถนาที่แสวงหาความพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เอง ในช่วงสมัยที่

 

 

 

 

 

พระพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น ได้ลงมาบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ในช่วงระหว่างการ

 

 

 

 

 

บำเพ็ญเพียรมาแล้ว ๒๐ อสงไขยกว่า เพราะในสมัย

 

 

 
 

 

นั้นยังไม่มีต้นแบบอย่างในการบำเพ็ญเพียรจึงต้องลองผิดลองถูก ซึ่งมีหลายท่านที่มี

 

 

 

 
 

 

 

ความปรารถนาเช่นนี้เหมือนกัน เพียงแต่พระองค์ทรงกระทำได้
ถูกแนวทางก่อน

 

  

ใคร (สมเด็จพระองค์ปฐมต้นทรงบำเพ็ญพระบารมีตอนท้ายถึง ๔๐ อสงไขยกัป เพื่อ

 

  

 

แสวงหาพระโพธญาณด้วยพระองค์เอง จึงได้สำเร็จตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัม

 

 

 

 


 

 

 

 

พุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกของโลกธาตุ) 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ช่วงสมัยที่พระพุทธจ้าองค์ปฐมต้นตรัสรู้เป็นองค์

 

 

 

 
 

 

 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์แรกของโลก

 

 

 

 
 
 

 

 

สมเด็จพระปัจเจกองค์ปฐมต้นได้ทรง

 

 

 

 
 

 

 

เสด็จลงมาจุติเกิดเป็นกษัตริย์ครองเมืองพระองค์หนึ่ง ทรงมีพระราชศรัทธาต่อสมเด็จ

 

 

 

 


 

 

 

 

องค์ปฐมต้นเป็นอย่างมาก ได้ถวายตัวเป็น “พุทธมะกะ” พร้อมกับทะนุบำรุงพระพุทธ

 

 

 

 


 

 

 

 

ศาสนาสืบต่อมา และทรงได้รับการยืนยันจากองค์สมเด็จองค์ปฐมต้นว่า “การบำเพ็ญ

 

 

 

 


 

 

 

 

สร้างสมพระบารมีถูกทางแล้ว จักสำเร็จดังคำอธิษฐานทุกประการ”

 

 

 

 
 

 

 

หลังจากนั้นพระองค์ก็

 

 

 

 
 

 

 

ทรงบำเพ็ญเพียรพระบารมีตอนท้ายเวียนว่ายตายเกิดถึง ๒๕ อสงไขยกัป จึงได้ลงมา
 
 
 
 
ตรัสรู้เป็น “พระปัจเจกพุทธเจ้า” พระองค์แรกของโลก

 

 

 

ต่อจากช่วงว่างเว้นพระศาสนาหลังจาก

 

 

 

 
 

 

 

ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเข้าองค์ที่ ๒ ได้ลงมาตรัสรู้ต่อจากสมเด็จองค์ปฐมต้นในช่วงสมัย

 

 

 

 
 

 

 

เวลาที่พระองค์ท่านลงมาตรัสรู้เป็น “เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า” นั้นมีเพียงพระองค์เดียว

 

 

 

 
 

 

 

เท่านั้น ต่อมาหลังจากนั้น ในช่วงว่างเว้นพระศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลง

 

 

 

 
 

 

 

มาตรัสรู้รื้อขนสัตว์ ก็จะปรากฎมีพระปัจเจกพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้อุบัติขึ้นมามากน้อยเท่าไร

 

 

  

 

ขึ้นอยู่ในกัปนั้น ๆ

 

 

 

 

 

สมเด็จพระปัจเจกองค์ปฐมต้นทรงมีพระนามว่า “สมเด็จพระทศพลสิกขี”

 

 

  

 

พระองค์ท่านกล่าวว่า “พระนามสิกขีต่อท้ายนั้น เพราะพระองค์ระลึกบูชาถึงสมเด็จองค์

 

  

 

 

ปฐมต้นบรมครูของท่าน” พระองค์จึงทรงเป็นองค์ต้นเป็น

 

 

 

   

 

พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์

 

  

  

 

แรก” แห่งโลกธาตุที่ลงมาตรัสรู้และทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรมากที่สุด

 

 

 

 

เพียงรอง

  

 

 

 

ลงมาจาก “สมเด็จองค์ปฐมต้นบรมครู” เท่านั้น

 

 

 

 

“พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์"ไม่มีกิจที่จะต้องเผยแผ่พระศาสนา

 

 

 

 

 

จึงยินดีที่จะเสวยวิมุติในณานสมาบัติและนิโรธสมาบัติ เพื่อประโยชน์แก่หมู่เวไนยสัตว์ทั้ง

 

 
หลาย แม้จะอยู่ไกล้ไกลท่านก็ทรงจะไปโปรดตามบุญวาสนาบารมีที่ได้เกื้อกูลกันมา
 
 
ผลของการถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากที่ออกจากนิโรธสมาบัติ จะปรากฏ
 
 
ผลทันทีในชาติปัจจุบันได้เป็นมหาเศรษฐี หลังตายจากความเป็นมนุษย์เกิดจุติเป็นเทวดา
 
 
ไปเสวยสุขมีบริวารมากมายนับเป็นกัป ต่อมาลงมาจุติเป็นมนุษย์ก็จะ
 
 
เป็นพระมหาจักรพรรดิ์ , พระมหากษัตริย์ , มหาเศรษฐี ตามลำดับ ผลอานิสงส์ก็สามารถที่
 
 
จะบรรลุพระโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า
 
 
พระสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ได้ ตามที่ตั้งจิตอธิฐานบารมี
 

 

 

 

   

 

ในสมัยที่หลวงพ่อสด ผู้ค้นพบและเผยแพร่วิชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ให้ลูกศิษย์ที่ได้ธรรมกายสอบถามพระธรรมกายว่าทำไม

 

 

 

 

 

 “มหาเศรษฐีร็อกกี้เฟลเลอร์ ราชาน้ำมันชาวอเมริกัน

 

 

ที่เดินทางเข้าทางในประเทศไทยในครั้งนี้ ด้วยผลบุญอานิสงส์อันใดถึงส่งผลให้เป็นมหา
 
 
เศรษฐีได้ เมื่อสอบถามพระธรรมกาย ก็ได้รับคำตอบ เป็นเพราะด้วยเศษของผลบุญ
 
อานิสงส์ที่ได้ถวายทานองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ออกจากนิโรธ

 
สมาบัติ” ซึ่งหลวงพ่อสดตอบยืนยันว่าเป็นความจริงที่พระธรรมกายบอกกล่าวเอาไว้ตาม
 
 
นั้น นี้เพียงแค่เศษของผลบุญในการถวายทานแด่องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้น " 


 
 
 
อานิสงค์การสร้าง
 

พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น
 
 

หลวงปู่เทพโลกอุดรได้บอกไว้ว่าอานิสงค์
 
 
ในการสร้างนั้นเหมือนกับการสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นบรมครูเป็น “บัญชีสีทองตัว

อักษรสีทองคำทั้งเล่ม” การสร้างสมเด็จองค์ปฐมต้นจะมีบุญบารมีมาเป็นพิเศษ เพราะไม่

 
เคยมีใครระลึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ต้น
 
 
นึกถึงแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ต่อ ๆ มา
 
 
ไม่ว่าการสร้างวิหาร แท่นประดิษฐ์สถาน สถานที่ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน ด้วย
 
 
ความเคารพศรัทธาตามกำลังปัจจัยมากน้อยสลึงหนึ่ง ก็จะลงบัญชีสีทองทั้งหมด 
 
หมาย
 
 
ถึงว่า “การก่อสร้างทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระปัจเจกองค์ปฐมต้น พระพุทธเจ้าทุกๆ
 
 
พระองค์ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมต้น, พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์จะต้องอนุโมทนา
 
 
ทั้งหมด” การหล่อองค์พระปัจเจกองค์ปฐมต้นด้วย “ทองคำ” นี้ จะมีอานิสงค์ที่ไปนิพพาน

 
ได้เร็วมาก จะบังเกิดมหาลาภ มีความคล่องตัวในการทำมาหากินสูงในชาติปัจจุบัน
 
 
 

 
พระคาถาบูชา

 

 

พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น


 

 
 
สัพเพ ปัจเจกะสัมพุทธา นิโรธะฌานะโกวิทา 
 

นิราละยา นิราสังกา อัปปะเมยยา มะเหสะโย
 
 
ทูเรปิ วิเนยเย ทิสวา สัมปัตตา 
 

ตังขะเณนะ เต สันทิฏฐิกะผะเล กัตตะวา
 

สะทา สันติง กะโรนตุ โน
 
 

พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทั้งปวง ทรงปรีชาญาณในนิโรธสมาบัติและฌาณสมาบัติ
 
 

ทรงปราศจากความกำหนัดยินดี หมดความรังเกียจ ทรงคุณอันหาประมาณมิได้
 
 

ทรงแสวงหาคุณอันประเสริฐ ทรงมีมหาทานบารมีเป็นเลิศ พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
 
 
 
เหล่านี้เห็นหมู่เวไนยสัตว์แม้ในที่ใกล้ไกล ก็ทรงพระเมตตาเสด็จไปช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้น
 
 
 
ให้ได้รับประโยชน์โดยพลัน โปรดประทานความสงบร่มเย็นทั้งทางโลกและทางธรรมแก่
 
 
 
พวกข้าพระองค์ในกาลทุกเมื่อเถิด
 ผู้ตั้งกระทู้ ทศวรรษ ฉิมวงศ์ (amilk_tza-at-hotmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-09-20 00:08:05


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1573119)

 

ขออโหสิ นะครับ ที่ตัวหนังสือ เล็กบ้างใหญ่ บ้าง ทำให้อ่านลำบากผม พยายามแก้หลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้ คืนนี้ดึกแล้ว เดี๋ยวจะพยายามามาแก้ใหม่นะครับ ^^

ผลบุญทั้งหมดที่ลูกได้ทำบุญตั้งแต่ต้นจนถึงธรรมทานนี้และถึงพระนิพพานจงสำเร็จแก่ท่านพระทั้งหมด

ทั้งนิพพาน ทุกพระองค์ มีสมเด็จพ่อบรมธรรมบิดา สมเด็จพ่อองค์ปฐม สมเด็จพ่อพระปัจเจองค์ปฐม  เป็นที่สุด พรหม เทวดา นางฟ้า

ทั้งหมด  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่านที่ล่วงลับ

ไปแล้วก็ดี เสวยความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี เป็นญาติ หรือไม่ใช่ญาติก็ดี เอ่ยถึงหรือไม่

เอ่ยถึงก็ดี จนกว่าจะมีดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพาน เพียงใด จงโมทนาบุญกุศลทั้งหมดตีั้งแต่ต้นจนถึงพระนิพพาน

 

ขอให้พระทั้งหมดทั้งนิพพานทุกพระองค์ และสิ่งศักิด์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ

อนันตรจักรวาล ทุกพระองค์  ท่านนายนริยบาลทุกๆพระองค์ พระแม่ทั้ง 5

ท่านพระยายมราช    ท่านนายบัญชีทั้งหมด และท่านเสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณเป็นที่สุด

ของที่สุดทุกๆพระองค์

จะได้โปรดเมตตา โมทนา และเป็นสักขีพยาน เมื่อพบเธอทั้งหลายทั้งหมดเมื่อใด

จนกว่าจะมีจิตดวงสุดท้ายเข้าพระนิพพาน เพียงใด ขอให้เธอทั้งหลาย จงโมทนาผล

บุญกุศลของลูกตั้งแต่ต้นจนถึงธรรมทานในครั้งนี้และจนถึงนิพพาน


พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ นับตั้งแต่ บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ด้วยเทอญ


และขอผลาอานิสงค์ทั้งหมดยิ่งด้วยธรรมทานประวัติสมเด็จพระปัจเจกองค์ปฐมเป็น

ที่สุด ขอให้ข้าพเจ้า และเธอทั้งหลาย จงเป็นผู้มีความคล่องตัว ทั้งทางโลก และทาง

ธรรม มีความปรารถนาที่สมหวัง มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม ได้เข้าถึง มรรค 4 ผล 4 นิพพาน ตามที่เธอทั้งหลายปรารถนา

 

และ คำว่า ไม่ทั้งหลายที่ไม่ดี ทั้งทางโลกและทางธรรม สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย จงอย่าได้เกิดกับข้าพเจ้าและเธอทั้งหลายทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตทั้งหมดทั่วสากลพิภพอนันตจักรวาลจนกว่าจิตดวงสุดท้ายเข้าพระนิพพาน นี้เลย

เหมือนดั่ง

สมเด็จพระปัจเจกองค์ปฐม นับตั้งแต่ บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ด้วยเทอญพระเจ้าข้า

ขอสัจจะอธิษฐานนี้ ด้วยพระกำลังแห่งพระพุทธานุภาพ พระธรรมนุภาพ พระสังฆานุ

ภาพ  อันไม่มีประมาณ  กำลังของ พรหม เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากล

พิภพทั้งหมด มหาโพธิสัตว์ และพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ พร้อมบริวาลทั้งหมด

จนกว่าจิตอรหันต์ดวงสุดท้ายเข้าพระนิพพาน  มีสมเด็จพระปัจเจกองค์ปฐมเป็นที่สุด

ของที่สุด ขออธิษฐานทั้งหมดนี้จงเป็นผลสำเร็จ ๆ ๆ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วย เทอญ


ขอให้ท่านทั้งหลายอธิษฐานตามปรารถนา ........

ผู้แสดงความคิดเห็น ทศวรรษ ฉิมวงศ์ (amilk_tza-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-09-20 00:46:10


ความคิดเห็นที่ 2 (1573135)

 รู้สึกอยาก สร้างพระสมเด็จพ่อบรมธรรมบิดา  สมเด็จพ่อองค์ปฐม  สมเด็จพ่อพระปัจเจกองค์ปฐม ทั้ง 3 พระองค์ จังเลยนะครับ


ล้วนเป็นที่สุดของที่สุด ทั้งนั้น  ถ้าสร้างด้วยวัตถุธาตุที่มีค่าที่สุดบนโลก นี้คือ ทองคำ กับ เพชร ก็คงจะดีไม่น้อย เนอะ คร๊าบ


มาหาแนวร่วมสร้างกัน มั้ย ครับ ผม ลองเสนอดู  แฮ้ะๆ


รู้สึก เราจะฟุ้งงงงงงงงงงงง  5 5


^^

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทศวรรษ ฉิมวงศ์ (amilk_tza-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-09-20 02:38:51[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.