ReadyPlanet.com


แก้กรรม กับวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ตักบารตเทโวโลหะนะ


 

กราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทุก ๆ พระองค์ เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ  ท่านอาจารย์อุบล และครอบครัว

  วันนี้ผมมีข้อมูล สำหรับสมาชิก ที่สารภาพบาป หรือ ยังไม่สารภาพบาป  เราต้องชดใช้กรรม ที่กระทำมา ด้วย ทานศีล ภาวนา ต้องทำและ ต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกอะริยะบท เพื่อสร้างบุญตลอดเวลา ไม่ให้กรรมเข้าแทรก หรือส่งผล

 วันนี้ผมมี เรื่อง การแก้กรรม ที่กระทำกรรม ไม่ว่า กรรมจากผิดต่อ บิดามารดา หรือ บุตรที่ไม่ได้เกิด หรือ กรรมอื่น ผมคัดลอกมาให้เพื่อน ได้ ลองทำดู ในวันตักบารตเทโวโลหะนะ ที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้ การอธิฐานก่อนไปตักบารตเทโวโลหะนะ จะส่งผล แก้กรรมรวมๆ ได้ เพราะ ความอัศจารรย์ เมื่อสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์เสด็จลงมา ยังโลกมนุษย์ในวันตักบารตเทโว พระพุทธองค์ท่านทรง เปิด 3 แดนโลกธาตุ อบายภูเบื้องล่าง มนุษย์ภูมิเบื้อกลาง เทวโลกพรหมโลกเบื้อสูง ให้เห็นกันหมด 3 แดนโลกธาตุ 

 ฉะนั้น พวกเราจงเร่งทำบุญ แล้ว มาทำบุญตักบารตเทโวโลหะนะ ต่อครับ ตามคำอธิฐานนี้

 

 

 

 

อธิฐานขอธรรมทานการเผยแผ่นี้ ถ้าข้าพเจ้าและ.....   กรรมใดก็ดีที่ข้าพเจ้าและ... .. เคยมีกรรมกับ บิดามารดา และ ผิดศีล ข้อ1 ข้อ ของลูกที่ทำแท้งและ มีส่วนแนะนำ  และ นายเวรทั้งหลาย จงได้รับขออานิสงค์ ธรรมทานนี้ เรื่องอานิสงค์การตักบารตเทโวโลหะนะ จงส่งผลเป็น อโหสิกรรม ขอให้จิตทั้งหลาย ที่เคยมีกรรมต่อกัน จงสิ้นสุดการเบียดเบียน งดเว้นจากการจองเวร ขอให้ท่านไปในภพภูมิของท่านเทอญ

ขอวิญญาณลูกที่ทำแท้ง และนายเวรของข้าพเจ้าและแฟน ทั้งหมด โปรดรับรู้ถึง คำสารพบาปที่ข้าพเจ้า ได้เผยแผ่ บาปกรรมที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ เป็นการประจานกรรมชั่วของข้าพเจ้าที่ทำมา ต่อสาธาระณะชน ได้รับรู้ และ ให้ สำนึกในกรรม ว่า กฏแห่งกรรมมีจริง บาปมีจริง กรรมมีจริง นายเวรมีจริง    ถึงวิญญาณลูกๆที่ทำแท้ง และนายเวร ขอได้โปรดรับรู้ เถิดว่าข้าพเจ้าและแฟน สำนึกผิดแล้ว ในบาปทั้งหลายที่กระทำมาแล้ว ขอโทษ สำนึกผิด และ ขออโหสิกรรม ซึ่งกันและกัน อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขออานิสงค์บุญธรรมทานนี้  จงเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ต้องการ ส่งถึงนายเวรที่มาถึงแล้ว และ มาเบียดเบียน และ กำลังจะมา ขอจงอนุโมทนารับบุญ ขออโหสิกรรมด้วยธรรมทานนี้ นำไปสู่การอโหสิกรรมนี้เทอญ สาธุ

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา พระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา พระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา พระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า

อุกาสะ อุกาสะ ด้วยการประพฤษปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอกขอบูชาแก่ พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอพระแม่ธรณี จงมาเป็น ทิพยพยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ นิพานะปัจจะโยโหตุ

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย ที่ได้มาสร้างบุญที่ปฏิบัติมา จนถึงวัน ตักบารตเทโว พระสงฆ์หมู่ใด ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนได้ จนได้ญาณได้ชาณ ธรรมวิเศษ ข้าพเจ้าขออนุโมทนา และธรรมวิเศษแล้ว ที่พระสงฆ์ปฏิบัติดีแล้ว และเกิดธรรมวิเศษแล้ว ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยร่วมปฏิบัติบูชา เคยร่วมปฏิบัติบูชา ด้วยภัทรตราหาร ขออานิสงค์ นี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้า มนุษย์สมบัติ และกุศลที่ร่วมประชุมเพื่อตักบารตเทโว ในพุทธกาลกล่าวว่า เมื่อ องคสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมา เปิดห้เห็น 3 โลก ธาตุ อบายภูมิเบื้องล่าง มนูย์ภูมิเบื้องกลาง เทวโลก พรหมโลกเบื้องสูง ถ้าข้าพเจ้าและ เคยมีกรรมตกหล่นกับ ศีล 5 ถ้าข้าพเจ้าและ ..มีกรรมที่ตกหล่นอยู่ในนรกภูมิ อยู่อบายภูมิ ขอให้การตักบารตเทโว ในครั้งนี้ จงส่งผลให้จิตของขอให้การตักบารตเทโวในครั้งนี้ ขอให้จิตที่ตกหล่น ของข้าพเจ้า และ... จงหลุดพ้น และ ลูกหลานที่มีโอกาสจะเกิด แล้วไม่ได้เกิด จงมีส่วนในบุญนี้ และจงเกิดกับคนที่เค้าพร้อม อานิสงค์ผลบุญในพระพุทธศาสนา ที่ข้าพเจ้าร่วมกระทำมา จนถึงวันนี้ กุศลผลบุญทั้งหมดทั้งสิ้น กุศลผลบุญ กุศลผลทาน จงมารวมกัน เป็นตะบะ เป็นเดช เป็นศรี ให้ข้าพเจ้าหลาย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยเทอญ อัศจรรย์ใด ที่เกิดเคยในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้ง เสด็จมาลงยังพื้นโลก ขอความอัศจรรย์นั้น จงเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและ … ให้ข้าพเจ้าได้ คิดดี พูดดี ทำดี ลุกหลายบ้าใบ้ ไม่มีสติ ขออำนาจ ตักบารตเทโว จงส่งผลให้เป็นผู้มีปัญญา หลุดพ้นจาก อบายภูมิ บัดเดี๋ยวนี้เถิด นิพานะปัจจะโยโหตุ

ท่านทั้งหลายไม่ว่า เทวดา หรือ มนุษย์ ท่านจะเป็นชนชาติใด ภาษาใด หญิง หรือ ชาย ท่านทั้งหลาย จงจดจำไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธ นับถือพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเดินทางไปแห่งใด ไม่ว่า เทวดา หรือ มนุษย์ ไม่ว่า ภาษใด ชาติใด จงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า

1.ท่านทั้งหลายจงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ไม่ว่ามนุษย์ หรือ เทวดา จงจดจำข้าพเจ้า ไว้ว่า ข้าพเจ้าคือ มนุษย์สมบัติ

2ท่านทั้งหลายจงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ไม่ว่ามนุษย์ หรือ เทวดา จงจดจำข้าพเจ้า ไว้ว่า ข้าพเจ้าคือ มนุษย์สมบัติ

3ท่านทั้งหลายจงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ไม่ว่ามนุษย์ หรือ เทวดา จงจดจำข้าพเจ้า ไว้ว่า ข้าพเจ้าคือ มนุษย์สมบัติ

นิพานะปัจจะโญโหตุ

 

1กรรมใดก็ดีที่ข้าพเจ้า เคยมีกรรมกับ บิดามารดา และ ผิดศีล ข้อ1 ข้อ ทำ.. หรือ แนะนำ ขออานิสงค์ ของการตักบารตเทโวโลหะนะ จงส่งผลเป็น อโหสิกรรม ขอให้จิตทั้งหลาย ที่เคยมีกรรมต่อกัน จงสิ้นสุดการเบียดเบียน งดเว้นจากการจองเวร ขอให้ท่านไปในภพภูมิของท่านเทอญ

ส่วนใดที่เป็นบุญกุศล ขอบุญนั้น จงส่งผลให้ข้าพเจ้า เจริญด้วยโภคทรัพย์ อยู่ในปัจจัย 4ผู้ตั้งกระทู้ นิติ ชัยชัชวาล กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2014-09-17 15:45:27


Copyright © 2010 All Rights Reserved.