ReadyPlanet.com
dot
dot
พระรัตนตรัย และ ครูบาอาจารย์
dot
bulletสมเด็จองค์ปฐม
bulletหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
bulletพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
bulletดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
dot
รายการคุยไปแจกไป
dot
bulletรายการคุยไปแจกไป
dot
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
กิจกรรมบ้านสวนพีระมิด
dot
bulletค่ายบ้านสวนพีระมิด
bulletภาพและคลิปวิดิโอจากบ้านสวนพีระมิด
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletคู่มือหนีกรรมผิวพรรณ
bulletคำสารภาพบาป และ ประสบการณ์กฏแห่งกรรม
dot
International Version (ภาคภาษาต่างประเทศ)
dot
bulletEnglish Articles (บทความภาษาอังกฤษ)


อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์  บ้านสวนพีระมิด


ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง “สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด” article

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้าง

 “สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และชำระหนี้สงฆ์ (ตามแบบฉบับวัดท่าซุง)

นำไปประดิษฐาน ณ บ้านสวนพีระมิด อ.บ้านนา จ.นครนายก
ขนาดองค์พระ หน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้ว สูง ๔.๙๙ เมตร
มูลค่า ๖๕๐,๐๐๐ บาท
(ไม่รวมค่าประดับเพชรเพิ่มที่ยอดพระเกตุมาลาและที่ฐานดอกบัว)

 


ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเพชรประดับองค์พระ
เพชรประดับ พระเกตุมาลา มูลค่า ๓๗,๐๐๐ บาท
เพชรประดับ สังฆาฏิสไบทิพย์ มูลค่า ๕๕,๐๐๐ บาท
เพชรประดับ ฐานบัวทิพย์ มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

 

ซึ่งองค์พระจะประทับอยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่

ฐานบัวทิพย์ประดับเพชร ประกอบด้วย

บัวใหญ่ ๑๕ กลีบ กลีบละ ๙,๐๐๐ บาท (เจ้าภาพ ๑๕ ท่าน)
บัวเล็ก ๑๕ กลีบ กลีบละ ๕,๐๐๐ บาท (เจ้าภาพ ๑๕ ท่าน)
บัวเลี้ยง ๓๐ กลีบ กลีบละ ๓,๐๐๐ บาท (เจ้าภาพ ๓๐ ท่าน)


รวมมูลค่าเพชรประดับองค์พระทั้งหมด
๓๙๒,๐๐๐ บาท

 

เพชรประดับ หมายรวมถึง เพชรประดับองค์พระทั้งองค์รวมบัวฐาน
ใช้เพชร swarovski  ขนาดประมาณ ๘-๑๐ มม.
จำนวน ๙,๑๑๙ เม็ด

หมายเหตุ ผู้นำบุญ(รับเป็นเจ้าภาพ)ซ้ำกันไม่เป็นไร เมื่อท่านตั้งใจแล้ว ขอให้อธิษฐานและถวายให้ครบถ้วนตามความประสงค์เทอญ

จะทำพิธีบวงสรวงฉลองสมโภชน์ในวันมาฆบูชา
ศุกร์ที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๔
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

 

อนุโมทนาบุญ
ขอบุญกิริยาปสาทะแห่งการถวาย มณีรัตนะ (เป็นพุทธบูชาประดับองค์พระพุทธปฐมศาสดาฯ) ด้วยเจตจำนงมุ่งหมายตั้งใจมั่นเป็นหนึ่งเดียว เป็นผู้นำบุญ เป็นบุญมิตรร่วมสร้างในทุกส่วนแห่งองค์พระ ย่อมได้รับบุญกุศลมหาศาล ผลานิสงส์บันดาลเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณแห่งพุทธบารมี เฉกเช่นเดียวกันทุกประการ

  • ยอดพระเกตุมาลา ฉัพพรรณรังสี แสดงถึงสัพพัญญุตญาณ พุทธิปัญญาอันยิ่งใหญ่ รุ่งโรจน์ ลึกซึ้ง เฉียบคม
  • สังฆาฏิสไบทิพย์ แสดงถึงวรรณะ อันประดับด้วยเกียรติยศแห่งโลกุตรธรรม อันยอดยิ่ง
  • ฐานบัวทิพย์ แสดงถึง ความอุดมอันเลิศประเสริฐสุด องค์แห่งการตรัสรู้อนุตรสัมมา-สัมโพธิญาณที่สมบูรณ์

ขอความปรารถนาอันแรงกล้า สัมมาศรัทธาแห่งการสร้างบารมีและการเจริญอิทธิบาท ๔ พละ ๕ เป็นกำลังเกื้อหนุน จงส่งผลให้ผู้นำและบุญมิตรทั้งหลาย เจริญในทิพยสมบัติและบรมสุขในธรรมทั้งโลกนี้และโลกหน้า มีมรรค ผล เป็นที่ตั้ง มีพระนิพพานเป็นที่สุดด้วยเทอญ
                                               
ขออนุโมทนา
อ.ประทีป ยอดวศิน
    
หมายเหตุ บุญมิตรทุกท่านอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่ว่าท่านจะร่วมทำบุญในส่วนใดขององค์พระก็ตาม อานิสงส์เฉกเช่นเดียวกันทุกประการ

บุญมิตรมีศรัทธาร่วมบุญ กรุณาสวดมนต์และอธิษฐานปัจจัยตั้งสัจบารมีต่อหน้าพระพุทธรูป ที่บ้าน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว รวมถึงองค์เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง และเจ้ากรรมนายเวรของท่านได้ร่วมโมทนาบุญ (อย่างน้อย ๗ ราตรี)

การสร้างบุญใหญ่ โดยอาศัยอิทธิบาท ๔ และพละ ๕ ย่อมยังให้โลกียสมบัติและโลกุตรสมบัติ ที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้สำเร็จสมบูรณ์ในเร็ววั

คำบูชา “สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด”
ตั้งนะโม ๓ จบ

  • อิมินาสักกาเรนะ พุทธปฐมบรมศาสดา อะภิปูชะยามิ
  • อิมินาสักกาเรนะ อิติปิโสภะคะวา อะภิปูชะยามิ
  • อิมินาสักกาเรนะ รัตตะนะตะยะ อะภิปูชะยามิ
  • อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ นะโมพุทธายะ นะมามิหัง
  • ทุติยัมปิ อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ นะโมพุทธายะ นะมามิหัง
  • ตะติยัมปิ อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ นะโมพุทธายะ นะมามิหัง


คำอธิษฐานสร้างพระ
ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถฯ ผู้เป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งโลก) “พุทธบูชา มหาเตชะวันโต” ขอตบะเดชะ อำนาจบารมีธรรม ประจักษ์ทั้ง ๓ โลก เกริกก้องทั้ง ๓ ภพ สยบเหตุเภทภัยทั้งปวง ศัตรูหมู่มารครั่นคร้ามมิกล้ำกราย หนี้เวร หนี้ภัย หนี้กรรม และหนี้สงฆ์ทั้งหลายที่ล่วงแล้ว ขอจงได้ชำระสะสาง หมดสิ้น บริบูรณ์ ณ บัดนี้เทอญ

คำอธิษฐานถวายเพชรประดับองค์ปฐมฯ
ขออานิสงส์แห่งการถวาย มณีรัตนะ เป็นพุทธบูชา (แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ขอแก้วมณีแห่งปัญญา เรืองรองสว่างไสว พุทธิปัญญารุ่งโรจน์ชัชวาล โพธิจิตใสบริสุทธิ์หมดจด  พุทธจิตตื่นรู้ แจ้งจบอนุตรธรรมสัมมาสัมโพธิญาณและพระนิพพานเทอญ

และในวันทำพิธีฉลองสมโภชน์โปรดเตรียมแผ่นทอง (ดังรูป) เขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด (แผ่นเดียวเขียนทั้งครอบครัว) นำมาบรรจุในพระเศียรก่อนปิดยอดพระเกตุมาลา

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ

(28 เม.ย. 2555) ทีมงานเว็ปมาสเตอร์บ้านสวนพีระมิด ขอคำแนะนำเรื่องการปรับปรุงติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ทที่มีคุณภาพสูง ในพื้นที่บ้านสวนพีระมิด article
(1 มี.ค. 2555) ประชาสัมพันธ์บอกบุญการจัดหา ต้นโมก ต้นแก้ว เพื่อปลูกตกแต่งเส้นทางภายในบ้านสวนฯ ที่มุ่งสู่ฐานพระ article
(1 มี.ค. 2555) ประชาสัมพันธ์บอกบุญการจัดซื้อรถกระบะ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง ภายในบ้านสวนพีระมิด article
(16 ม.ค. 2555) ประชาสัมพันธ์บอกบุญสร้างห้องน้ำเพิ่มอีก 20 ห้อง ในบ้านสวนพีระมิด article
(2 พ.ย. 2554) ขอเชิญร่วมบุญเครื่องนอน เสื่อ อโรม่า เทเรอปี้ การบูร เพื่อไล่แมลง article
(22 ต.ค. 2554) ขอเชิญร่วมบุญด้วยถังพลาสติกจำนวนมาก article
(2 ก.ย. 2554) เชิญร่วมบุญสร้างเต้นท์ ของบ้านสวนพีระมิด article
(29 ส.ค. 2554) เชิญร่วมบุญสร้างวิมานไม้ไผ่พีระมิด article
ขอเชิญร่วมบุญแรงกายร่วมตัดเย็บผ้าคลุมองค์พีระมิด article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 18 พฤษภาคม 2554 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 28 เมษายน 2554 article
ขอเชิญชวนร่วมใช้แรงกายในงานก่อสร้างบ่อน้ำมหาพีระมิดศักดิ์สิทธิ์ article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญและอนุโมทนาบุญ 30 พฤศจิกายน 2553 article
ขอเชิญร่วมบุญกฐินกับบ้านสวนพีระมิด ณ วัดดอยเกิ้ง แม่ฮ่องสอน 21 พ.ย. 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญและอนุโมทนาบุญ 4 พฤศจิกายน 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 19 ตุลาคม 2553 article
เชิญร่วมบุญธรรมทาน ช่วยพิมพ์จดหมายจากทางบ้านเพื่อเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ article
ประชาสัมพันธ์อนุโมทนาบุญ 10 ตุลาคม 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 6 ตุลาคม 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 25 กันยายน 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 14 กันยายน 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 7 กันยายน 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 8 สิงหาคม 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 23 กรกฎาคม 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 5 กรกฎาคม 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 14 มิถุนายน 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 4 มิถุนายน 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 24 พฤษภาคม 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 13 พฤษภาคม 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 6 พฤษภาคม 2553 article
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 30 เมษายน 2553
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 17 เมษายน 2553
ประชาสัมพันธ์บอกบุญ 9 เมษายน 2553[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (136742)

อ่านตามทุกตัวอักษร ขนหัวลุกตลอดค่ะ ด้วยความปลาบปลื้มปิติยิ่ง (บุญเกิดแล้วเพียงแค่คิด) เหมือนที่อ.อุบลเคยบอก ขออนุโมทนาบุญกับ อ.ประทีป ยอดวศิน ค่ะ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ้ย ศิริพร โฉมจันทร์ วันที่ตอบ 2010-12-21 12:26:20


ความคิดเห็นที่ 2 (136765)

อ่านตามทุกตัวอักษรเช่นเดียวกันค่ะ และไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้จะได้พบกับบุญที่ยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลถึงเพียงนี้ ที่ได้โอกาสรับรู้ จากการที่มีชีวิตมา ที่ได้มาพบเจอบ้านสวนพีระมิด  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทุกท่าน อาจารย์อุบล และครอบครัว ชีวิตนี้ของลูกและครอบครัว ฝากไว้ใต้ร่มพระบารมี  และจะสวดมนต์และอธิษฐานปัจจัยตั้งสัจบารมีต่อหน้าพระพุทธรูป อย่างน้อน 7 ราตรีตามคำแนะนำ และข้าพเจ้าและครอบครัว(ฐิตาภรณ์ สุดใจ กิติก้อง ชุติกาญจน์  คณหาร )ขออนุโมทนาบุญกับ อ.ประทีป ยอดวศิน และทุกท่านค่ะ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น kroonok วันที่ตอบ 2010-12-22 13:23:25


ความคิดเห็นที่ 3 (136775)

 

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับอ.อุบลและอ.ประทีป ยอดวศินและทุกท่านค่ะ  ...สาธุ

ข้าพเจ้า ด.ต.หญิง รัตนา  จันทร์อ่อน  และครอบครัว  ขอร่วมบุญดังนี้

1. ถวายเพชรประดับองค์พระ  จำนวนเงิน   1,000  บาท

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพ  บัวเลี้ยง  1  กลีบ  จำนวน  3,000 บาท

โดยโอนเงินผ่านบัญชีเลขที่ 065 - 0-34728 - 9 

 บุญใดที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้กระทำทุกบุญขอถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ,  พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์  หลวงปู่ปาน  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  หลวงพ่อรัตน   รตนญาโณ   หลวงพ่อเสงี่ยม  โอภาสี   อาจารย์อุบลและครอบครัว  สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านสวนพีระมิด  เทพแห่งพีระมิด  เทพสฟิงค์   เทพพรหมเทวดา   พระอินทร์   ท่านท้าวมหาราช  ท่านท้าวนิรยบาล  ท่านพระยายมราช  ท่านท้าวเวสสุวรรณ  และทุกท่านที่อนุโมทนาร่วมกัน   สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รัตนา จันทร์อ่อน (pouging1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-23 13:55:03


ความคิดเห็นที่ 4 (136818)

อนุโมทนาบุญกับคุณรัตนา จันทร์อ่อนและครอบครัวทุกบุญด้วยค่ะ ฐิตาภรณ์ คณหารและครอบครัว  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น kroonok วันที่ตอบ 2010-12-26 10:10:32


ความคิดเห็นที่ 5 (136824)

นางปนัดดา  ฤกษ์ใหญ่ (ปิ่น)

นางสาวตติยาภรณ์  ฤกษ์ใหญ่ (ลูกเกด)

นายพยงค์  ฤกษ์ใหญ่ (ป๊อด)

นางสาวนิตยาพร  เทียบฤทธิ์ (เอ้)

นายนิธี  เทียบฤทธิ์ (ธี)

ด.ญ กันต์สินี  จงถาวร (น้องกันต์)

ขออนุโมทนาบุญทุกบุญกับคุณประทีป  ยอดวศิน  ด้วยนะคะ  สาธุ...ๆ...ๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวตติยาภรณ์ ฤกษ์ใหญ่ วันที่ตอบ 2010-12-26 20:06:49


ความคิดเห็นที่ 6 (136826)

นางปนัดดา  ฤกษ์ใหญ่ (ปิ่น)

นางสาวตติยาภรณ์  ฤกษ์ใหญ่  (ลูกเกด)

นายพยงค์  ฤกษ์ใหญ่  (ป๊อด)

นายนิธี  เทียบฤทธิ์  (ธี)

นางสาวนิตยาพร  เทียบฤทธิ์  (เอ้)

ด.ญ  กันต์สินี  จงถาวร  (น้องกันต์)

ขออนุโมทนาบุญทุกบุญกับครอบครัวคุณสุเมธ ด้วยนะคะ สาธุ...ๆ...ๆ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Tatiyaporn Ruekyai (LUKKAD) วันที่ตอบ 2010-12-26 20:31:30


ความคิดเห็นที่ 7 (136827)

ที่อนุโมทนาบุญ จากความคิดเห็นที่ 6  อนุโมทนาบุญกับคุณสุเมธเจ้าของร้านเพชรนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น LUKKAD วันที่ตอบ 2010-12-26 20:35:07


ความคิดเห็นที่ 8 (136831)

ขออนุโมทนากับอาจารย์อุบล  อาจารย์ประทีป คุณรัตนา  จันทร์อ่อนและครอบครัว และเจ้าของร้านเพชรและทุกท่านที่ร่วมบุญค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขวัญ วันที่ตอบ 2010-12-27 10:07:01


ความคิดเห็นที่ 9 (136846)

          

 

 

                ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ........สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวกุลภัค ชาครประดิษฐ์ วันที่ตอบ 2010-12-29 14:46:14


ความคิดเห็นที่ 10 (136847)

ขออนุโมทนา บุญทุกๆ บุญ กับท่านทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญสร้างองค์พระปฐมด้วยนะคะ  สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปรางทิพย์ วันที่ตอบ 2010-12-29 14:57:57


ความคิดเห็นที่ 11 (136884)

เรียน อ. อุบล ศุภาเดชาภรณ์

ดิฉัน นางสาวอร่ามศรี สุวัตถิกุล ขอร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ

จำนวน 399 บาท และแถม 1 บาทค่ะ เป็น 400 บาท

โดยโอนเงินผ่านบัญชีเลขที่ 065 - 0-34728 - 9  แล้วค่ะ

เงินนี้ ดิฉันได้จากการนำเสื้อผ้าขอตนเองไปขายกับเพื่อนๆ ค่ะ

ตั้งใจว่าจะทำ500 บาท แต่ในใจก็นึกถึงคำที่อ.อุบลบอกในรายการคุยไปแจกไปว่า ทำแล้วไม่เดือดร้อนนะ ก็เลยทำตามที่ขายมาได้ เท่านั้นค่ะ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ

อร่ามศรี สุวัตถิกุล

ผู้แสดงความคิดเห็น อร่ามศรี (adda_bkk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-03 18:21:47


ความคิดเห็นที่ 12 (137010)

 

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ  สาธุ  สาธุ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น สวรส (doddew_p13-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-14 11:52:41


ความคิดเห็นที่ 13 (137028)

ลูก น.ส.พัศญา  รัตนสกล  ได้โอนเงินร่วมทำบุญสร้าง  สมเด็จองค์พระปฐม

จำนวนเงิน 99 บาท  แถม 1 บาท ค่ะ

และเพื่อนของลูก  ได้ร่วมทำบุญด้วย  ชื่อ นส. สุรัสวดี  ศรีสงคราม  ร่วมทำบุญนี้

ด้วย จำนวน 100 บาทค่ะ

 

วันที่ 27  จะโอนเข้าไปร่วมทำบุญอีก  ตามยอดเงินที่ได้ตั้งใจไว้ค่ะ

 

ขอผลบุญที่ลูกและเพื่อนได้ทำในวันนี้  ขอถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลวงพ่อฤษีลิงดำ  พระอาจารย์รัตน์  วัดดอยเกิ้ง  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุก

พระองค์  ขอให้ร่วมอนูโมทนาสาธุในผลบุญนี้ด้วยเถิดค่ะ  และขอให้ผลบุญนี้ถึงแก่ทุกท่าน

ที่ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัศญา วันที่ตอบ 2011-01-15 19:25:54


ความคิดเห็นที่ 14 (137085)

 

          ขออนุโมทนาบุญกับอ.อุบล คุณสุเมธ คุณประทีป และทูก ๆ ท่านด้วยนะคะ  สาธุ...

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉันทนา ชูนุ่น วันที่ตอบ 2011-01-21 12:57:16


ความคิดเห็นที่ 15 (137148)

ขออนุโมทนาบุญกับ ทุกๆ ท่าน ด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ยุพดี จิตตยังกูล วันที่ตอบ 2011-01-25 14:19:26


ความคิดเห็นที่ 16 (137291)

ขอโมทนากับทุกท่านด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อนุพุทธะ วันที่ตอบ 2011-02-08 14:36:55


ความคิดเห็นที่ 17 (137352)

 

เรียน อ. อุบล ศุภาเดชาภรณ์

กระผม นายธนาดล สุขผล ขอร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมฯครั้งนี้ด้วยครับ

ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านนา   บัญชีเลขที่ 212-0-16993-4

จำนวน 100.00 บาท เวลาประมาณ 15.30 น.และโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญครั้งนี้กันด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนาดล วันที่ตอบ 2011-02-10 15:41:21


ความคิดเห็นที่ 18 (137463)

 ขอร่วมบุญด้วยครับ (โพสต์ไว้ที่หน้าบัญชีบุญแล้วครับ)

คัดลอกมาวางที่นี่อีกครั้ง ดังนี้ครับ


----------------------------------------------------------------

 ขอร่วมบุญ กับบ้านสวน 50 บาท, สร้างพระ (พระพุทธรูป,วิหารองค์ปฐม ฯลฯ) 50 บาท และสร้างเทพ 50 บาท ครับ

 

จรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะผล

 

 

 

---------------

Funds Transfer - Confirmation

 

Completed

Your transfer has been completed.

This transfer has been processed.

Bank Reference No. 21981347

Date 17 Feb 2011

Time 09:00:27 Bangkok, Thailand (GMT +7:00)

Transfer From:

Account TA_Saving

Transfer To:

Account นางอุบล ศุภาเดชาภรณ์

Account Name นาง อุบล ศุภาเดชาภรณ์

Bank BBL

Amount 50.00

Reference (Optional)

(This Reference will be provided to the Recipient)

Fee No fee has been deducted from your account.

 

----------------

 

 

 

 

 

ชื่อบัญชีผู้โอน

 

ว่าที่ ร.ต. จรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะผล

เลขที่บัญชีผู้รับโอน 212-0-16993-4

ธนาคารผู้รับโอน ธ.กรุงไทย - KTB

ชื่อบัญชีผู้รับโอน อุบล ศุภาเดชาภรณ์

จำนวนเงิน 50.00

ค่าธรรมเนียม 0.00

วันที่ได้รับยอดเงินโอน 17/02/2011 17.30 น.

วันที่ตัดยอดเงินจากบัญชี 17/02/2011

หมายเลขอ้างอิงรายการ tmbi6863336

 

ชื่อบัญชีผู้โอน ว่าที่ ร.ต. จรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะผล

เลขที่บัญชีผู้รับโอน 212-0-16994-2

ธนาคารผู้รับโอน ธ.กรุงไทย - KTB

ชื่อบัญชีผู้รับโอน อุบล ศุภาเดชาภรณ์

จำนวนเงิน 50.00

ค่าธรรมเนียม 0.00

วันที่ได้รับยอดเงินโอน 17/02/2011 17.30 น.

วันที่ตัดยอดเงินจากบัญชี 17/02/2011

หมายเลขอ้างอิงรายการ tmbi6863605

------------------

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะผล (ta7ramani-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-17 09:20:10


ความคิดเห็นที่ 19 (137513)

เรียน อ. อุบล ศุภาเดชาภรณ์

ชื่อ รัชฎาภรณ์     ปุญโญกุล   จ.พังงา  ขอร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมศาสดาฯครั้งนี้ด้วยค่ะ

ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1000.00 บาท โมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รัชฎาภรณ์ ปุญโญกุล จ.พังงา (Ratpun18-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-21 10:17:04


ความคิดเห็นที่ 20 (137550)

                

                              เรียน ท่านอาจารย์อุบล  ศุภาเดชาภรณ์

                              ครูณายคะ ขอร่วมทำบุญสร้างองค์สมเด็จปฐมบรมศาสดา “สมเด็จพระพุทธปฐม

ศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด”   โดยโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยฯ 

  สาขาบ้านนา   บัญชีเลขที่ 212-0-16993-4

                                 ครั้งนี้ขอร่วมทำบุญ   999 + 1  บาทคะ  บุญกุศลในครั้งนี้ขออุทิศบุญ ให้คุณพ่อ

จันทร์  เสาร์เรือน ซึ่งเสียชีวิตแล้ว  ขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่บุญกุศลนี้ 

โดยขอพึ่งบารมีบุญของเสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ  หลวงพ่อฤาษี ท่านอาจารย์อุบล  นำบุญนี้ไป

ถึงพ่อของลูกด้วย  ขอให้พ่อจันทร์  เสาร์เรือน ได้ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ด้วยเถอะเจ้าค่ะ

                                     ขออนุโมทนา สาธุ...สาธุ...สาธุ..

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูณาย วันที่ตอบ 2011-02-23 18:47:39


ความคิดเห็นที่ 21 (137551)

 

 

เรียน ท่านอาจารย์อุบล  ศุภาเดชาภรณ์

                              ครูณายคะ ขอร่วมทำบุญสร้างองค์สมเด็จปฐมบรมศาสดา

“สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด”  

โดยโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยฯ   สาขาบ้านนา   บัญชีเลขที่ 212-0-16993-4

                                 ครั้งนี้ขอร่วมทำบุญ   999 + 1  บาทคะ  บุญกุศลในครั้งนี้ขออุทิศบุญ

ให้คุณพ่อจันทร์  เสาร์เรือน ซึ่งเสียชีวิตแล้ว  ขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่บุญ

กุศลนี้  โดยขอพึ่งบารมีบุญของเสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ  หลวงพ่อฤาษี ท่านอาจารย์อุบล

  นำบุญนี้ไปถึงพ่อของลูกด้วย  ขอให้พ่อจันทร์  เสาร์เรือน ได้ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ด้วยเถอะเจ้าค่ะ

                                     ขออนุโมทนา สาธุ...สาธุ...สาธุ..

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูณาย วันที่ตอบ 2011-02-23 18:50:34


ความคิดเห็นที่ 22 (137638)

คุณพ่อ ปฏิคม  ยาวงษ์, คุณแม่สินีนาถ  ยาวงษ์, นายปฏิเวทย์  ยาวงษ์, คุณยาย บุญมี  แก้วแสง, ด.ช.ญาณภัทร  สิทธารถ, ด.ช.สิทธา  สิทธารถ, ด.ญ.ปวีณา  สิทธารถ, น.ส.ญาณิศา  สิทธารถ, พ.อ.อ.พลธิวัธ  สิทธารถ,

 จ.ส.อ.หญิง นภัสนนท์  สิทธารถ  (ขอเป็นตัวแทนครูอาจารย์ คุณพ่อ คุณแม่ บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวรในการโมทนาบุญด้วย สาธุ สาธุ สาธุ)

ขอโมทนาบุญในทุกๆ บุญ ด้วยนะค่ะ ขออำนาจบุญส่งผลให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองจวบถึงแสงเรืองปัญญาแห่งธรรมเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น หางอึ่ง (Joom1971-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-02 12:20:55


ความคิดเห็นที่ 23 (137723)

                       โมทนาสาธุกับเจ้าของกระทู้  ขอเป็นสมาชิกใหม่ด้วยนะค่ะ (เชียงใหม่เจ้า....) ยินดีมากๆ ได้ทราบเรื่องราวต่างๆที่ไม่เคยทราบมาก่อน หลากหลาย  เพิ่งเข้ามาอ่าน ถ้ามีวาสนากับ อ.อุบล คงได้ร่วมทำบุญในโอกาสต่อไปค่ะ ขอเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปจ้า.......    (จะถูกเลือกไหมหนอ)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนพร เชียงพรหม วันที่ตอบ 2011-03-12 13:49:53


ความคิดเห็นที่ 24 (137733)

ขออนุโมทนาบุญกับ อ.อุบล อ.ประทีป และทุกๆท่านด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภารดี (b-dot-lalitkittikul-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-13 14:32:27


ความคิดเห็นที่ 25 (137829)

   

       ขออนุโมทนาบุญกับอ.อุบล และทุกๆ    ท่านด้วยค่ะ สาธุ  สาธุ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณจุ๋ม วันที่ตอบ 2011-03-24 14:29:01


ความคิดเห็นที่ 26 (138817)

Mo-ta-na-sa-tu-ka-satu-satu

ผู้แสดงความคิดเห็น Pattanan (pattanan_ya-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-25 04:03:30


ความคิดเห็นที่ 27 (139687)

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับอ.อุบลและทุก  ๆ ท่านด้วยนะคะ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น namsai ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-07-13 10:43:49


ความคิดเห็นที่ 28 (140079)

ไพรัช โตจั่น และญาติ ขอร่วมทำบุญสร้างองค์สมเด็จปฐมบรมศาสดา “สมเด็จพระพุทธปฐม

ศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด”   โดยโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยฯ สาขาบ้านนา   บัญชีเลขที่ 212-0-16993-4  เป็นเงินจำนวน 110 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 54 เวลา 07.45 น.

ผู้แสดงความคิดเห็น ไพรัช วันที่ตอบ 2011-08-25 09:23:26


ความคิดเห็นที่ 29 (140546)

กราบ พระรัตนตรัย 

กระผมได้ร่วมทำบุญ สร้าง องค์สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด

ชำระหนี้สงฆ์ และหนี้แผ่นดิน  ๙๙+๑ บาท ครับผม

ผู้แสดงความคิดเห็น พินิตย์ ทรีย์มาติพันธ์ (piniter-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-10-07 20:19:20


ความคิดเห็นที่ 30 (141672)

ขออนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านนะเจ้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้แสดงความคิดเห็น (autchara-dot-sk-at-rd-dot-go-dot-th)วันที่ตอบ 2012-01-30 16:18:12


ความคิดเห็นที่ 31 (141730)

 

    

 

  ในนามครอบครัวเสาร์เรือน  ขอร่วมบุญสร้างองค์พระ

       โดยโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยฯ สาขาบ้านนา บัญชีเลขที่ 212-0-16993-4

   เป็นเงินจำนวน 9,999 + 1 บาท 

เมื่อวันที่ 31 มราคม 2555

สาธุ  สาธุ  สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูณาย (เกษร เสาร์เรือน) (krunaithumpin-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-02-07 15:20:58


ความคิดเห็นที่ 32 (142059)

 ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Thitima วันที่ตอบ 2012-03-22 19:58:11[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.